Rzetelna Firma - Licencja KNF pod nr. RPK000636

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookie.

 

Aktualna na dzień: 25.05.2018 r.

Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka określa zasady ochrony prywatności obowiązujące na stronie
internetowej www.btf.pl, stanowiącej własność Firmy Pośrednictwo Finansowe
Mariola Ambruzd nip 614-142-93-46 z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Kiepury 60, 58-
506 Jelenia Góra, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zwaną w dalszej części dokumentu jako Firma
BDK
2. zasady korzystania z plików Cookies.
Użyte pojęcia oznaczają:
1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych ,której Firma BDK, udostępniła możliwość skorzystania z Usług
oferowanych na stronie btf.pl,
2. Firma BDK – , nip 614-142-93-46 z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Kiepury 60 58-506
Jelenia Góra
3. Partner – banki i inne podmioty nie będące bankami współpracujące z Firmą BDK
4. Platforma– serwis internetowy udostępniony Klientowi pod
dresem btf.pl umożliwiającym skorzystanie z Usług zawartych na wskazanej stronie
przy czym zawarte na platformie informacje nie stanowią oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
5. Ustawa o świadczeniu usług – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
6. Kodeks cywilny lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr
16, poz. 93 ze zm.).
7. Ustawa o Kredycie Konsumenckim – ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim (tj.: Dz.U. 2014 Nr 0, poz. 1497).
8. Ustawa o Prawie Autorskim – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
9. Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.:
Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243).
10. Wniosek – udostępniany Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy formularz
umożliwiający uzyskanie oferty Produktu.

 

Zasady ochrony prywatności
1. Administratorem danych osobowych Firma Pośrednictwo Finansowe Mariola
Ambruzd nip 614-142-93-46 z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury 60, 58-506
Jelenia Góra, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – dalej Firma BDK.
2. Firma BDK dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych
osobowych Klientów podczas ich przetwarzania. Firma BDK przetwarza dane
osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi
ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
3. Rozpoczęcie korzystania z usług oferowanych przez Firmę BDK na stronie
internetowej www.btf.pl i akceptacji postanowień „polityki prywatności „na stronie
www.btf.pl oznacza zawarcie z firmą BDK umowy o świadczenie usług pośrednictwa
finansowego. Wszelkie czynności zmierzające do zawarcia w/w umowy, a następnie
niezbędne do jej wykonania i wypełnienia jej warunków stanowią podstawę
przetwarzania Firmę BDK danych osobowych Klientów .
4. W celu zapewnienie odpowiedniej ochrony powierzonych danych Firma BDK wdraża
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się
zgodnie z prawem. Odpowiednie środki techniczne jak i organizacyjne stworzone w
celu skutecznej realizacji ochrony powierzonych danych zgodnie z wymogami
wynikającymi z przepisów prawa mają chronić dane osób , których dotyczą.

 

Zakres danych przetwarzanych przez Firmę BDK
1. Firma BDK przetwarza podane przez Klientów dane osobowe w zakresie niezbędnym
dla świadczenia usług pośrednictwa finansowego.
2. Oprócz danych wskazanych podanych przez klientów Firma BDK przetwarza dane
osobowe pozyskane w trakcie procesu świadczenia usług drogą elektroniczną w
związku z aktywnością na stronie internetowej btf.pl Dane klientów na stronie
internetowej, zapisywane za pomocą technologii Cookies. Informacje te rejestrowane
są w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz w celach
diagnostycznych i statystycznych. Ponadto, mogą być wykorzystane w celu oceny
działania strony internetowej Firmy BDK i jej udoskonalaniu.

 

Korzystanie z plików Cookiem
1. Firma BDK wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje
tekstowe,
2. przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie,
smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Firmy
BDK lub innych podmiotów.
3. Firma BDK przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie
uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych,
marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej btf.pl.
4. Firma BDK informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki
internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu
końcowym klienta.
5. Firma BDK wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich
zapisaniu przez Firmę BDK, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej,
programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych
w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient
6. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies
w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
b. Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
c. Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/deletemanage-
cookies#ie=ie-11 d. Chrome:
support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
7. Firma BDK informuje Klienta, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która
uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu
końcowym Klienta może spowodować ograniczenia funkcjonalności Usług. Do
podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie
świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości korzystania z serwisu
internetowego lub przerwanie sesji po zalogowaniu.
8. Cookies marketingowe umożliwiają profilowanie reklam na zewnętrznych serwisach
internetowych na podstawie zachowania na stronie internetowej Firmy BDK poprzez
wyświetlanie reklam strony internetowej Firmy BDK na zewnętrznych stronach
internetowych.
9. Do emisji reklam w zewnętrznych serwisach internetowych Firma BDK wykorzystuje
technologię dostarczaną przez zaufanych partnerów, m.in. Google (w tym poprzez
platformę w Google Adwords i Google Analitics), Facebook, DoubleClick, Hotjar.
Partnerzy Firmy BDK udostępniają ustawienia, dzięki którym Klient może zarządzać
ochroną swojej prywatności, w tym m. in. zażądać usunięcia swoich danych
osobowych (realizacja prawa do bycia zapomnianym). Klient ma możliwość określenia
dodatkowo czy wyraża zgodę na profilowanie reklam bezpośrednio u zaufanych
partnerów Firmy BDK. Ustawienia prywatności zaufanych partnerów dostępne są na
platformach Gogle i Facebok.

 

W jakim cele przetwarzamy dane osobowe.
1. Firma BDK przetwarza dane Klientów w oparciu o poniższe podstawy prawne i
określone cele przetwarzania:
2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pośrednictwa finansowego,
której stroną jest Klient , lub do podjęcia działań na żądanie Klienta , przed zawarciem
umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
3. działania reklamowe, promocyjne, marketingowe, oferowanie produktów i usług – na
podstawie zgody Klienta , tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO lub na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Firmy BDK, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
4. obsługa ewentualnych reklamacji, rozstrzyganie sporów, zabezpieczenie i
dochodzenie ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem umowy
lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Firmy BDK, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
5. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, zapobieganie i przeciwdziałanie
przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom, zapewnienie zgodności z
przepisami i regulacjami oraz wytycznymi dla sektora pośrednictwa finansowego, w
tym w szczególności z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu brudnych
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i zapobieganiu innym przestępstwom – na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy BDK, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
6. analiza ruchu na stronie internetowej i w Internecie, polepszenia jakości i dostępności
oferowanych przez Firmę BDK usług, cele statystyczne, diagnostyczne i analityczne,
zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego – na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Firmy BDK, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
7. Na podstawie dodatkowych przepisów prawa takich jak ustawa z dnia 29.09.1994r. o
rachunkowości, ustawa z dnia 11.03.2004 r, podatku od towarów i usług , ustawa z
dnia 29.08.1997r. prawo bankowe, ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie
konsumenckim , ustawa z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych.
8. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta następuje w celu
zawarcia z Firmą BDK umowy pośrednictwa finansowego oraz świadczenia usług
drogą elektroniczną, w tym procesowania wniosku podanie przez Klienta
wymaganych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej dalszej
realizacji. Podanie przez Klienta danych osobowych ma zawsze charakter
dobrowolny.

 

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych
1. W związku z charakterem świadczonych usług i w celu ich prawidłowego wykonania
Firma BDK lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa , może
przekazywać dane osobowe Klientów następującym podmiotom: banki i instytucje
pożyczkowe ,firmy ubezpieczeniowe z którymi Firma BDK zawarła umowy o
współpracy (lista partnerów dostępna na stronie www.btf.pl);
2. upoważnionym pracownikom Firmy BDK – w ramach i w zakresie wykonywanych
obowiązków pracowniczych;
3. podmiotom wykonujące czynności przetwarzania danych na zlecenie Firmy BDK (np.
dla potrzeb weryfikacji tożsamości Klientów /Użytkowników);
4. podmiotom prowadzącym bazy danych umożliwiającym weryfikację i potwierdzenie
tożsamości;
5. sądy, organy ochrony prawnej i organy nadzoru.
Czas przetwarzania danych osobowych
1. Firma BDK przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
tylko przez okres niezbędny do realizacji celów :
I. przez czas niezbędny do podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez czas trwania umowy i
wykonywania jej postanowień;
II. do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
III. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Firmy BDK stanowiących
podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia ważnego sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania.

 

Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych
Klientowi przysługują następujące uprawnienia:
1. prawo do bycia informowanym o tym kto w jakim celu , jakiego rodzaju Twoje dane
przetwarza ,jakie jest źródło danych , czy dane podlegają procesowi automatyzacji
oraz czy są przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
2. prawo dostępu do danych osobowych;
3. prawo do sprostowania danych ;
4. prawo do usuwania danych ( tzw. Prawo do bycia zapomnianym);
5. prawo ograniczenia przetwarzania danych;
6. prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu Twoich danych;
7. prawo do przenoszenia danych;
8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora;
9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zakresie ochrony danych
osobowych.

 

Postanowienia końcowe
1. W przypadku pytań, uwag lub wątpliwości wynikających z postanowień niniejszej
Polityki, prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod
numerem telefonu: +48 665 955 515
2. Firma BDK może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Zmiany są
wprowadzone poprzez wprowadzenie nowej treści Polityki na stronie internetowej
Firmy BDK, z podaniem daty jej uaktualnienia, wskazanej na pierwszej stronie
Polityki.

 

Najlepsze Oferty Kredytowe.
Mamy dla Ciebie najlepszą ofertę finansową.
Skorzystaj z bezpłatnych Konsultacji !
15 lat rzetelności i doświadczenia
Jesteśmy doświadczonym zespołem doradców finansowych pośiadających długoletnią praktykę zawodową.
Jesteśmy do Państwa usług!
665 955 515
Rzetelna Firma - Licencja KNF pod nr. RPK000636
Najlepsze Oferty Bankowe
Znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę finansową, współpracujemy z wieloma Bankami.
Gwarancja zadowolenia
Satysfakcja klienta to nasz cel, dlatego wprowadziliśmy proste i szybkie procedury przyznawania kredytów i pożyczek.
Decyzja w 15 minut
Często nawet w 5 minut, gwarantujemy minimum formalności, zapraszamy do współpracy.